Posts By: jyothi

ശിലാശിൽ‌പ്പികൾ

Posted by & filed under കവിത.

കല്ലിലെക്കവിതകൾ ഭക്തി തൻ പരിവേഷ – മൊന്നിനാൽത്തിളങുന്ന സൌരാഷ്ട്രം കാണ്മാൻ മോഹം ചിന്നിടും കഠിനമാം വെയിലിൻ തീനാളങ്ങ- ളെന്നെയൊട്ടുമേ സ്പർശിച്ചില്ലല്ലോ മഹാത്ഭുതം! അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽത്തന്നെയത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നോ- രക്ഷർധാമിലെത്തവേ മനസ്സു കുളിർത്തല്ലോ പാടലവർണ്ണമെഴും “മണൽക്കല്ലി“നാൽ നിർമ്മി- ച്ചീ മഹാക്ഷേത്രം ഗുജറാത്തിലായ് പുതിയതായ്. സ്വാമി നാരായണൻ തന്റെ വിഗ്രഹം ദർശിച്ചീടാൻ ദൂരെ ദൂരെനിന്നുമായെത്തുന്നു ജനക്കൂട്ടം. കോടി പുണ്യത്തിൻ ജീവ മോക്ഷത്തിൻ മാർഗ്ഗം സാക്ഷാൽ സ്വാമി നാരായണൻ നൽകീടുമെന്ന ചിന്തയാൽ. ദർശനം പുണ്യം മനശ്ശാന്തിയ്ക്കാ,യെൻ കണ്ണുകൾ കൊത്തിവെച്ചൊരീ ശിൽ‌പ്പചാതുര്യം നുകരവേ ഭക്തിയും കൈവേലതൻ കഴിവും, […]

കണക്കെടുപ്പുകൾ

Posted by & filed under കവിത.

കാലപുസ്തകത്തിന്റെ താ‍ളുകൾ മറിയുന്നു ഞാനെന്തേ മടിയ്ക്കുന്നു, കണക്കൊന്നെടുക്കുവാൻ? ഇരുളിൻ കറുപ്പേന്തും ഹൃദയങ്ങളെയ്തീടും ശരവർഷത്തിൽപ്പോലും ചിരിയ്ക്കാൻ ശ്രമിയ്ക്കുന്നൂ? നിഴലും പ്രകാശവും കൂടെയെപ്പൊഴും, നേരിൻ വഴി താണ്ടീടാൻ മാത്രം തുനിഞ്ഞെന്നോർത്തീടുന്നു എൻ നിഴൽ മറച്ചെന്നോ നിന്നെ, യെൻ വഴികളി- ളെന്തിനായ് മുള്ളീവിധം വിതയ്ക്കാൻ ശ്രമിയ്ക്കുന്നൂ? പാടുവാനനുവദിച്ചെന്നുമെൻ ഹൃദയത്തിൻ താളത്തെ നിനക്കൊപ്പം പങ്കു വച്ചതു തെറ്റോ? ഞാനോർമ്മച്ചെപ്പിന്മൂടി മുറുക്കെയടയ്ക്കുവാൻ താമസിച്ചെന്നോ, വയ്യ വേദനയസഹ്യം താൻ! പറയാൻ കഴിയാത്ത വേദന മഥിയ്ക്കവേ- യറിയാതെ കൈ വിട്ട വാക്കുകൾ മറന്നീടാം അവ വന്നിടും വഴി […]

കാട്ടുവാത്ത്-മേരി ഒളിവർ (Wild Goose- Mary Oliver)

Posted by & filed under Uncategorized.

  കാട്ടുവാത്ത്-മേരി ഒളിവർ നീ നന്മയെഴുന്നവനാകണമെന്നൊന്നുമില്ല, പശ്ചാത്താപവിവശനായി മരുഭൂമിയിൽ നൂറോളം മൈൽ ദൂരം നിന്റെ മുട്ടുകാലിൽ സഞ്ചരിയ്ക്കണമെന്നുമില്ല. അനുവദിയ്ക്കുകമാത്രം ചെയ്യുക, നിന്റെ ശരീരത്തിലു സ്നിഗ്ദ്ധമായ ആ ചൈതന്യം എന്തുചെയ്യാനിഷ്ടപ്പെടുന്നുവോ അത് ചെയ്യാനായി മാത്രം. നിന്റെ ഇച്ഛാഭംഗങ്ങൾ എനിയ്ക്കൊത്തു പങ്കു വയ്ക്കൂ, ഞാൻ നിനക്കൊത്തെന്റേതും പങ്കിടാം. ലോകം അതിന്റെ പാട്ടിനു മുന്നേറിക്കോട്ടെ സൂര്യനും, സ്ഫടികസദൃശമായ മഴത്തുള്ളികളും, പുൽമേടുകളും, മരക്കൂട്ടങ്ങളും, പർവ്വതപ്രദേശങ്ങളും, പുഴകളും പ്രകൃതിദൃശ്യങ്ങളിൽ ഉടനീളമൊഴുകട്ടെ! ഇതിനിടയിലൊരു കാട്ടുവാത്ത് സ്വച്ഛനീലിമയാർന്ന ആകാശത്തിന്നുയരങ്ങളിലൂടെ കൂടണയാൻ പറന്നോട്ടെ! നീ ആരോ ആകട്ടെ, എത്രയോ […]

ഞാനൊരു പുസ്തകം തുറന്നു….I opened a book (Julia Donaldson)

Posted by & filed under പരിഭാഷകൾ, Uncategorized.

      For my Book-lover Friends … My attempt of malayalam translation I opened a book (Julia Donaldson) ഞാനൊരു പുസ്തകം തുറന്നു…. (ജൂലിയ ഡൊണാൾഡ്സൺ) ((മലയാളം പരിഭാഷ-ജ്യോതിർമയി ശങ്കരൻ) ഇനിയാർക്കുമൊന്നെന്നെക്കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല- യൊരുപുസ്തകം തുറന്നുള്ളിലാണ്ടിടുന്നു ഞാൻ എന്നിരിപ്പിടം, ഗേഹ, മെൻ വീഥി, നഗരവു- മെന്റെ ലോകത്തെത്തന്നെപ്പുറകോട്ടാക്കീടുന്നു. മേലങ്കിയണിഞ്ഞങ്കത്തട്ടിൽത്തെന്നിവീണല്ലോ ആവോളം നുകർന്നല്ലോ മാസ്മരമാമൌഷധം വ്യാളികൾക്കൊപ്പം യുദ്ധം ചെയ്തു ഞാൻ, ഭുജിച്ചല്ലോ രാജാവിന്നൊപ്പം, കടൽത്തട്ടിനെപ്പുണർന്നല്ലോ. തുറന്നോരപ്പുസ്തകം കൂട്ടുകാരെത്തന്നല്ലോ സുഖ-ദുഃഖങ്ങളവർക്കൊത്തു പങ്കു വച്ചല്ലോ […]

ശരശയ്യ

Posted by & filed under Uncategorized.

ഒരു വര വരച്ചിടൂ, കൂട്ടിനായെത്തിടും പലരിവിടെ, പലവിധ നിറങ്ങളെ ക്കാട്ടുവാൻ, ചിതറിടും വാക്കിനാൽ ചിത്രം വരയ്ക്കുവാൻ, കഥകൾ കേൾപ്പിയ്ക്കാൻ, കവിതയൊഴുക്കുവാൻ.   മടിയരുത്  ഹൃദയം തുറക്കാൻ, മടുപ്പിനു വിട പറയാനും, തുടക്കങ്ങളെപ്പൊഴും പതിയെയായാലും തുടക്കങ്ങ,ളപ്പുഴു- പ്പിറവി ശലഭത്തിനനിവാര്യമെന്നപോൽ.   വരകൾ പലതിതുവിധമെനിയ്ക്കു ചുറ്റും, വന്നു നിറയുന്നു,വെൻ നെടുവീർപ്പും കരച്ചിലും, കുതറിയോടും സ്വപ്നജാലവും,  ബന്ധങ്ങ- ളറിയാതെ തീർക്കുന്ന ബന്ധനവും,, കഥ- യറിയാതെയോതുന്ന ജൽപ്പനവും, മൃദു- കരലാളനങ്ങളും, സ്വാന്തനവും, സ്നേഹ- മൊഴുകുന്ന വാക്കും, മനസ്സിൽ നിറയുന്ന ചെറിയൊരാശങ്ക, ഭയം, ഭീതി, ഭക്തിയും […]

ഗതകാലത്തിലേയ്ക്കൊരു നീന്തൽ

Posted by & filed under Uncategorized.

പകൽ യാത്ര ചൊല്ലിടാനൊരുങ്ങുന്നേരത്തെന്റെ പഴയ വീടോർമ്മയിൽ വന്നതെന്തിനാണാവോ? അരികെ സ്ഫടികത്തിൻ സമമായ് ജലം നിറ- ഞ്ഞൊരു നൽക്കുളമുള്ളതെങ്ങനെ മറക്കുവാൻ?     പതിവായ് കുളിയ്ക്കുന്ന കുളവും, പടവുക- ളിറങ്ങിച്ചെല്ലും നേരമെന്റെ പാദങ്ങൾക്കെന്നും കുളിരിൽ‌പ്പൊതിഞ്ഞീടുമിക്കിളി നൽകീടുന്ന ജലവും , പരിഭ്രമിച്ചങ്ങുമിങ്ങുമായ് നീന്തീ- ട്ടുടനെയുടൽ വെട്ടിച്ചാഴത്തെസ്പർശിച്ചിട്ട- ങ്ങുയർന്നു നീന്തീടുന്ന ചെറുമത്സ്യക്കൂട്ടവും   മനസ്സിൽച്ചിത്രം പോലെ നിറമാർന്നിരിയ്ക്കുന്നൂ.   അടക്കം പറഞ്ഞെത്തും കുളിയ്ക്കാനായെന്നുടെ കളിക്കൂട്ടുകാർ, കളം കലക്കും വിധം നീന്തി- ത്തുടിയ്ക്കേയുയരുന്ന ശബ്ദവീചികൾ, മനം തുറക്കേ  പങ്കിട്ടൊരു രഹസ്യങ്ങളൊക്കെയും എനിയ്ക്കു കേൾക്കാനാകുന്നിന്നുമേ […]

മതചിന്തകൾ

Posted by & filed under Uncategorized.

  ഉടലിനും വേണ്ട മതം ഉടയോനും വേണ്ട മതം കടലിലെ തിരകള്‍ കരയെത്തേടുമ്പോലെ മനസ്സിലെ ചിന്തകള്‍ ഈശ്വരിനലിയുമ്പോള്‍ അറിയാതെവിടെയോ ചിതറിവീണ മുത്തുകളെ പലരായി പലവിധത്തില്‍ പെറുക്കിക്കൂട്ടി മതമെന്നൊരോമനപ്പേരുമിട്ടു ഈശ്വരിനലിയാനുള്ള വഴിതേടിയപ്പോള്‍ അടിയുണ്ടാക്കാനാളുണ്ടായതും തടയാന്‍ വന്നവന്റെ തടികേടായതും ഉടലിനും ഉടയോനും വേണ്ടാത്ത മതത്തിന്നാണെങ്കില്‍ ഉടയോന്‍ തന്നെ തന്ന ഉടല്‍ ഉടലെന്നും തേടുന്ന ഉടയോന്‍ രണ്ടും ഒന്നു തന്നെ പിന്നെന്തിനായ് ഉടലിനൊരു മതം? ഉടയോന്‍ തന്നെ മതം.

പൂവേ…പൂവേ..

Posted by & filed under Uncategorized.

പൂവേ…പൂവേ… പുലർകാലത്തിൽ മഞ്ഞു തുള്ളികളേന്തിക്കൊണ്ടു വിരിഞ്ഞു ചിരിതൂകും പനിനീർപ്പൂവെന്നോടായ് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൻ സന്ദേശമറിയിയ്ക്കേ മനമെന്തിനോ പൂവായ് വിടരാൻ കൊതി പൂണ്ടു. പറക്കും ശലഭത്തിൻ വരവിൻ പ്രതീക്ഷകൾ കനക്കേ, സമ്മാനമായ് നൽകിടാൻ കൈക്കുമ്പിളിൽ നിറച്ചു പരാഗരേണുക്കളും വഹിച്ചു നീ നിനയ്ക്കുന്നാരേ, കാറ്റിൽ‌പ്പടർത്തീ സുഗന്ധവും. എനിയ്ക്കു തരിയ്ക്കില്ലെൻ കൈകളൊട്ടിറുത്തു നിൻ കനത്ത പ്രതീക്ഷ്യ്ക്കു മങ്ങലേൽ‌പ്പിയ്ക്കാനെന്നാൽ ശരിയ്ക്കും ഭയമുള്ളിൽ തോന്നുന്നു ,കുസൃതികൾ ഇറുത്തീടുമോ നിന്നെ, വിടർത്തീടുമോയിതൾ? കൊതിയ്ക്കുന്നൂ നിൻ മുഖം കണ്ടിടാനെന്നാകിലും എനിയ്ക്കാവില്ലോതിടാം നിൻ രക്ഷയെന്നും കാക്കാൻ മറച്ചീടാമോ നിന്റെ സൌന്ദര്യമൊന്നെൻ […]

ഖലിൽ ജിബ്രൻ

Posted by & filed under Uncategorized.

  ജിജ്ഞാസയോ? ഓ..അത് ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആരംഭമാണ്. “സത്യം കണ്ടെത്തി എന്നു പറയല്ലേ.. പകരം പറയാം… ഞാൻ ഒരു സത്യം കണ്ടെത്തി “എന്ന്. “സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത ജീവിതമുണ്ടല്ലോ ജീവനില്ലാത്ത ശരീരം പോലെയാണത്.” “എന്തൊക്ക്യാ കുട്ടീ ഈ പറേണതൊക്കെ?“ “അയ്യോ…ഞാൻ പറഞ്ഞതൊന്നുമല്ല , ഇതൊക്കെ.” “”പിന്നെ? പിന്നാരു പറഞ്ഞതാ…?” “ആഹഹ…അറിയാൻ ജിജ്ഞാസയുണ്ടല്ലേ? , പറയാം. ഖലീൽ ജിബ്രൻ” “അതാരാ.. ന്നിനി ചോദിയ്ക്കല്ലേ“ നിന്റെ ഹൃദയത്തെ നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ദൈനന്ദിനമായ അത്ഭുതസംഭവങ്ങളിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്താൻ നിനക്കാവുമെങ്കിൽ, ]നിന്റെ വേദന നിന്റെ സന്തോഷത്തേക്കാളൊട്ടും […]

ജിജ്ഞാസു

Posted by & filed under Uncategorized.

ഒരു ജിജ്ഞാസു വസിച്ചീടുന്നോയെന്നുള്ളിലും ഇനിയും വിടാത്തൊരു കൌമാരക്കാലത്തെപ്പോൽ വിടരുന്നോ കൌതുകം,  കാലത്തിൻ കണക്കുക- ളിനിയും പരിശോധിച്ചീടുവാനെല്ലായ്പ്പോഴും.   കൊഴിഞ്ഞങ്ങനെ പോയ കാലത്തിൻ വഴികളി- ലെഴുതപ്പെട്ടോ ശരി, തെറ്റിന്റെ വഴികളെ യറിയാതെ ഞാൻ സ്വന്തമാക്കിയോ പലപ്പോഴു- മിനിയും തിരുത്തുവാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിടുമോ?     തെറ്റിനെശ്ശരിയാക്കാൻ തെറ്റെന്തെന്നറിയേണ്ടേ? ശരികൾ ശരിയെന്നതാരു നിർണ്ണയം ചെയ്യും? നാളത്തെക്കഥയെന്തിന്നറിയാൻ കൊതിയ്ക്കുന്നു , നാളെകൾ മാറ്റത്തിനു മാത്രമായ് വന്നീടവേ?   ഇന്നിനെപ്പേടിയ്ക്കാനും പേടിയിലലിയാനു- മൊന്നു ഞാൻ പഠിയ്ക്കവേ, ശങ്കകളുണരുന്നു എൻ വഴി ഞാൻ തേടണമെങ്കിലുമെൻ ചുറ്റുമായ് വന്നിടും […]