Posts Categorized: എന്റെ ശ്ലോകങ്ങൾ

നവതി നാളിൽ മുംബൈയുടെ പ്രിയകവിയ്ക്കായി…… (നവകം)

Posted by & filed under എന്റെ ശ്ലോകങ്ങൾ, കവിത.

വന്നെത്തും നവതിപ്രഭാപ്രസരമൊന്നാൽ മന്ദഹാസം പൊഴി- ഞ്ഞിന്നീ വേദിയിലെത്തുമീ കവിവരന്നോതട്ടെ ഞാൻ മംഗളം എന്നും സൌഖ്യവുമേറെ കാവ്യരചനയ്ക്കൊപ്പം മുദാ വാഴുവാൻ വന്നീടും വഴി, കൃഷ്ണലീലയിതിലും മേലെന്തു മേളിച്ചിടാൻ! മുംബേ, ധന്യ, നിനക്കിവൻ പ്രിയമെഴും സദ്കാവ്യരത്നങ്ങളാ- ലംബേ, മാല്യമൊരുക്കിയോ പുകൾ നിറയ്ക്കുന്നോ മഹാപുംഗവൻ ഇമ്പം ചേർന്ന പദങ്ങളാൽ തരുമൊരാ വിശ്വാത്മ ഭാവം നിറ- ഞ്ഞമ്പമ്പോ ശിവ! കൃഷ്ണലീലയിതിലും മേലെന്തു മേളിച്ചിടാൻ! ചിന്താപൂരിതമായ വാക്ക്,പദസമ്പുഷ്ടി,പ്രയോഗങ്ങളാൽ ചിന്തേരിട്ടുമിനുക്കിടുന്നതുവിധം സങ്കൽ‌പ്പസമ്പന്നത, സ്വന്തം ശൈലിയതൊന്നിനാൽ കവിതയാൾക്കേകീ സപര്യാവ്രതം ചന്തം ചേർന്നവ, കൃഷ്ണലീലയിതിലും മേലെന്തു മേളിച്ചിടാൻ! ചൊല്ലീടുന്നു, […]

നവരാത്രങ്ങളിലൂടെ….

Posted by & filed under എന്റെ ശ്ലോകങ്ങൾ.

ശ്രീദുർഗ്ഗേ കാത്തിടേണം മനമതിൽ നിറയും രാഗവിദ്വേഷമെല്ലാം- ശ്രീത്വത്താൽ നീക്കിടേണം, നിറയണമവിടം സത്വമാം ചിന്തയൊന്നാൽ ശ്രീതേടിക്കണ്ണനുംപോൽ പ്രകൃതിയെയറിവെന്നോതി പൂജിച്ച നാളിൽ ശ്രീദേവീനീക്കിടേണം, അലസത,വിജയം നന്മ തിന്മയ്ക്കു മേലേ. ഹേ ദേവീ, ഞാനിതല്ലോ കൊതി,മടി,യതിയായുള്ളഹങ്കാരമൊന്നാൽ ഭൂഭാരം കൂട്ടിടുന്നോ, പലതരമഴലാം മായയാൽ മൂടിടുന്നു നീദേവീ, വാണിമാതേ,മമമനമറിവിൻ ജ്യോതിയാൽ ശുദ്ധമാക്കി- ശ്രീയൊപ്പം ശാന്തി,തന്നാലിനിമതി,യതിനായ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കെത്തിടുന്നു. ഹേയംബേ! ഗൌരി മാതേ! കനിയുക,മനമൊന്നിങ്കലേ നല്ല ചിന്ത- യ്ക്കായ്മാത്രം തന്നിടേണം വരമതു, മൊഴിമാധുര്യമങ്ങേറുമൊപ്പം മാറട്ടേ തിന്മയെല്ലാം, ഭഗവതി യവിടുത്തെക്കടാക്ഷങ്ങളാലേ നേടട്ടേ മുക്തി യെങ്ങും കുടിലതനിറയുന്നോരുലോകം വെടിഞ്ഞാൽ (സ്രഗ്ദ്ധര) […]

എന്റെ ശ്ലോകങ്ങൾ –

Posted by & filed under എന്റെ ശ്ലോകങ്ങൾ.

1. സ്രഗ്ദ്ധര 1.പാര്ത്താലാശ്ചര്യമുണ്ടേ , പ്രമുഖ കവികുലശ്രേഷ്ഠർ വാഴും സദസ്സിൽ ചാർത്താനായിട്ടിതാ ഞാനൊരു ചെറിയ സുമം കൊണ്ടു വന്നെന്റെയമ്മേ ! തീർത്തും സന്തുഷ്ടയായിട്ടടിയനുടെ പിറന്നാളിലർപ്പിച്ചിടുന്നു കാത്തീടേണം, കഴിഞ്ഞീടണമടിയനതിന്നേകണം നീ കടാക്ഷം. 2. നാദത്താൽ നീ രചിച്ചൂ ഭുവനമിതിലഹോ ‘ചിത്ര‘മാം സ്വർഗ്ഗലോകം മോദത്താൽ നീയൊഴുക്കീ മധുരിമ തിരതല്ലുന്ന സംഗീതധാര ഗാനത്താൽ നേടിയോ  നീ പറയുക വരമൊ,ന്നാരു തന്നൂ, നിനക്കാ നാകം താൻ കാട്ടിടാനായ് കഴിവൊരു നിമിഷം നിന്റെ സംഗീതമൊന്നാൽ കേമത്തിൽ  ശ്ലോകമൊപ്പം, കവിതകളെഴുതാനുണ്ടു മോഹം മനസ്സിൽ മോഹത്താലെന്തു കാര്യം, […]

ഒറ്റയും പൊട്ടയും….തുടര്‍ച്ച

Posted by & filed under എന്റെ ശ്ലോകങ്ങൾ, കവിത.

വാക്കെന്നുമേ ക്രൂരമനാദരത്വം തോക്കുണ്ടു കൊല്ലാനു,മിടുപ്പില്‍ കത്തി, രാക്കാലമോ ചുറ്റിനടന്നു കൊള്ള- യീക്കാലമാടര്‍ നരകേ പതിപ്പൂ! [ viagra benefits side effects | indian sildenafil citrate | viagra through canada | buy in vancouver viagra | best viagra alternative | generic omnigen viagra | viagra indigestion as a side effect | keyword order viagra | purchase cialis overnight delivery | cheapest […]

ഒറ്റക്കവിതകള്‍…..പൊട്ടക്കവിതകള്‍!

Posted by & filed under എന്റെ ശ്ലോകങ്ങൾ.

1.ഉപേന്ദ്രവജ്ര ധരിച്ചു,ഞാന്‍ വേണ്ട വിധം സഖേ, നിന്‍ പരുത്ത വാക്കിന്നിഹ കാരണം കേള്‍! ദരിദ്ര!ഞാനീ കളരിയ്ക്കകത്തു പരിഭ്രമിയ്ക്കുന്നതു  കുറ്റമാണോ?! 2.സ്രഗ്ധര ഝംകാരത്തോടു തല്ലും തിരയിലെവിടെയോ കേള്‍പ്പതാഴിയ്ക്കെഴുന്നാ- ഹുങ്കാരത്തിന്‍ മുഴക്കം, പ്രകൃതവുമതിഗൂഢം വരും മാറ്റമോർത്താൽ പങ്കായം കയ്യിലേന്തും ജനമിവനെ സദാ കാത്തിടും ദേവിയാണ- ഹങ്കാരം കാട്ടിടേണ്ടാ, ദുരിതമതു വരും, സന്തതം കൂപ്പിടുന്നേന്‍! [ best viagra | discount viagra | cialis generic | cialis soft tabs 100 mg | buying generic cialis […]