ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

Posted by & filed under കവിത.

ഉറ്റുനോക്കുന്നൊരീ കൊച്ചുമുഖമിതിൽ

ചെറ്റു നിഴലിയ്ക്കും ഭാവങ്ങളെ
ഒട്ടുമറിയാതെ നീങ്ങുവാനാകുമോ,
കഷ്ടമോതുന്നവർ കാണുമേറെ.

“ഉള്ളിൽപ്പുകയുയരുന്നോ, പകയുടെ-
യള്ളിപ്പിടുത്തം മനസ്സിലുണ്ടോ?
വെണ്ണീർ പുരണ്ടൊരീ മേലുടുപ്പൊന്നിനെ-
ക്കണ്ണീരിനാലെ കഴുകാറുണ്ടോ?
പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞൊരാ ജാലകത്തിൽക്കൂടി-
യെത്തി നോക്കും സൂര്യരശ്മി പോലെ
ഒട്ടന്ധകാരം നിറഞ്ഞ മനസ്സിലും
പൊട്ടായ് പ്രഭ വിടർത്തുന്നോരുണ്ടോ?
ഒട്ടിക്കിടക്കും വയറിനു ഭക്ഷണം
കിട്ടാറുണ്ടോ, രാത്രി ചേക്കേറുവാൻ
കൂടുണ്ടോ, കൂട്ടുകാർ കാണുമോ, വേലയാ-
ലേറെത്തളർന്നു പോകാറുമുണ്ടോ?
ഒന്നു പുറത്തുപോയ് ചങ്ങാതിമാരൊത്തു
നന്നായ്ക്കളിയ്ക്കാൻ കൊതി വരുന്നോ?
പഞ്ജരത്തിൽനിന്നു മോചനം നേടുവാൻ
വെമ്പുന്നുവോ മനം, ചൊല്ലു കുഞ്ഞേ!“

എത്രയും ചോദ്യങ്ങളോടിയെത്തി മന-
മൊക്കെ ചോദിയ്ക്കുവാൻ വെമ്പിയെന്നാൽ
ദു:ഖപ്രതീകമാം നിൻ മുഖം തന്നെനി-
യ്ക്കൊട്ടു ചോദ്യം വിനാ ഉത്തരങ്ങൾ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *