കാലരഥം

Posted by & filed under കവിത.

 

ഇനിയുമൊരു രാത്രിയ്ക്കു കാതോര്‍ത്തിടാന്‍ വയ്യ

ഇനിയും പ്രതീക്ഷകളില്ലെന്‍ മനസ്സിലും

ഒരു സുപ്രഭാതത്തിനായ് വച്ചു നീട്ടിടും

കരുണയ്ക്കു നന്ദി, യറിയുന്നു നിന്നെ ഞാന്‍

അമിതവാത്സല്യത്തിനമ്മേ നിനക്കിന്നു

പറയുവതെങ്ങനെ വാക്കെന്നറിവീല

ഒരുതുണയെന്നുമായ് നീയടുത്തേകിയ-

നറുനിമിഷങ്ങളെന്‍ സ്വപ്നമായ് മാറുമോ?

കഴിവില്ല നേരിടാനീജിവിതത്തിനെ-

ക്കഴിവില്ല കാലരഥത്തിനെ മാറ്റുവാന്‍

പറയൂ, മനുഷ്യനെന്തീവിധമാകുന്നു?

സഹജവികാരങ്ങള്‍ മാറിവന്നീടുന്നു?

ഒരുവിനാശത്തിനായ് വിത്തിതു പാകുന്നു?

ഒരുവേള സ്വന്തം വിനാശം കൊതിയ്ക്കുന്നു?

അറിവുകൊണ്ടെന്തേയതൊന്നുമേ നേടീല-

യകലുന്ന ബന്ധങ്ങളെന്തേ ശിഥിലമായ്

അമരുന്ന ഗദ്ഗദമാരുമേ കേള്‍പ്പില്ല-

യടരും ചുടുകണ്ണീരാരുമേ കാണില്ല?

ഒരുവനവനിലേ ശ്രദ്ധയെന്നെങ്കിലും

പരിഭവമില്ല, യിതല്ലേ കലിയുഗം?

കരയൂ മനസ്വിനീ, കാതോര്‍ത്തിടുകിനി

യുയരുമിവിടെയൊരു യുദ്ധ കാഹളം!

 

 

6 Responses to “കാലരഥം”

 1. itpublic.in
 2. sreejith

  “കഴിവില്ല നേരിടാനീജിവിതത്തിനെ-

  ക്കഴിവില്ല കാലരഥത്തിനെ മാറ്റുവാന്‍”

  It seems a kinda desperate or pessimistic view….why this oppoleee??? 😮 then poem is nice…having good flow….keep writing
  regards,sreejith

 3. Nachiketh

  )-

 4. narikkunnan

  ഇനിയുമൊരു രാത്രിയ്ക്കു കാതോര്‍ത്തിടാന്‍ വയ്യ
  ഇനിയും പ്രതീക്ഷകളില്ലെന്‍ മനസ്സിലും

  വളരെ നല്ല വരികൾ…ഇവിടെ ആദ്യമായി വരികയാണ്. ഒരു നല്ല കവിത വായിച്ച് മടങ്ങട്ടേ…

 5. anilaickara

  Is that picture your own?

 6. Aneesh

  I like it .
  “Let there be peace”.
  There is a song “Vellai Pookal” in a Tamil movie – “kannathil Muthamittal”.It is a Maniratnam film.
  It will be a good idea if you could listen and undertstand the lyrics of that song.
  🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *