സാക്ഷാത്കാരം

Posted by & filed under കവിത.

ചിതറിക്കിടക്കുന്ന മുത്തുകളെ-
യൊരുദിനം ഞാനോര്‍ത്തു വാരിവെയ്ക്കാന്‍
ചരടില്ലെനിയ്ക്കിന്നു കോര്‍ത്തിടാനായ്
ഒരു ഡപ്പിയില്ലിട്ടു വച്ചിടാനായ്
അറിയില്ല തെല്ലുമലങ്കാരമായ്
അണിയിയ്ക്കുവാനെന്റെ ദേവനേയും
ഒരു നിമിഷം ഞാന്‍ മയങ്ങി നിന്നോ?
ഒരുപാടു സ്വപ്നങ്ങളോടിയെത്തി
ഒടുവിലാ സ്വപ്നച്ചരടുകളാ-
ലൊരുസുന്ദരമാല്യമിന്നു തീര്‍ത്തു
ഒരുപാടുമുത്തുകള്‍ കോര്‍ത്തു ഞാനു-
മതിമോഹനമാക്കിയെന്റെ മാല്യം
വിറയേറുമെന്‍ കൈകളാലെ നിന്നെ-
യണിയിയ്ക്കുവാനായ് ശ്രമിച്ച നേരം
തരളമെന്‍ ചിത്തമതെന്തിനായോ
കരയുന്നിതാനന്ദമായിരിയ്ക്കാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *