ഉത്തരം

Posted by & filed under കവിത.

ഉത്തരം

അറിഞ്ഞില്ലയെന്നു നടിച്ചതല്ലേ നീ
അറിഞ്ഞു നീയെല്ലാമറിഞ്ഞെന്നു ഞാനു-
മറിഞ്ഞു, കിനാവെന്റെയൊപ്പം പകുത്തി-
ട്ടറിഞ്ഞില്ലയെന്നു നടിച്ചു, മൊഴിക-
ളതിന്‍ രോഷമെന്നെത്തളര്‍ത്തിയതെന്നു-
മറിഞ്ഞെന്‍ ദിനങ്ങളെ യെണ്ണുന്ന നേര-
മലിഞ്ഞൊട്ടുപോകാനനുവദിച്ചില്ലേ?
അതിന്‍ ശേഷമെന്തേ നിനക്കെന്റെയോര്‍മ്മ?
അതെന്തേ നിറഞ്ഞിന്നു നില്‍പ്പൂ മനസ്സില്‍?
തെളിയ്ക്കാന്‍ മറന്നൊരാ ചിത്രത്തെയോര്‍ത്തു
കുതിയ്ക്കുന്നതെന്തേ, മറക്കാന്‍ ശ്രമിയ്ക്കൂ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *