അക്ഷരക്കളികള്‍

Posted by & filed under കവിത.

വേണ്ടെന്നുവച്ചിടുവാനെളുപ്പമാം
വേണ്ടാ മനസ്സിന്നൊരു ശങ്കയപ്പുറം
വേണ്ടുന്ന വണ്ണമതു ചെയ്കയാകിലോ
വേണ്ടായ്ക വേണമതായി മാറിടും.

യശസ്സു, സന്‍പത്തുമതൊന്നുമല്ല-
യിഹത്തിലെന്തോന്നിതെടുത്തു വച്ചു
കരുത്തനായോനു മൊരിയ്ക്കല്‍ പോണം
യമന്റെ ജോലിയ്ക്കു വിരാമമില്ല!

നഷ്റ്റം വരുത്തണമെന്നു തെല്ലുപോലും
കഷ്ടം!വിചാരിച്ചാതുമില്ല”യാര്യെ”
ഇഷ്ടം കുറച്ചെറെയുമുന്ണ്ടു താങ്കളോ-
ടത്രയ്ക്കു കെമം! തവ കാവ്യമെല്ലാം!

One Response to “അക്ഷരക്കളികള്‍”

  1. Bhagavathy

    ellam valare nannyittundu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *