മഴയുടെ ഗമ!

Posted by & filed under കവിത.

മഴയ്ക്കു എന്തു ഗമ!
ഞാൻ വരും എനിയ്ക്കു തോന്നുമ്പോൾ
എന്നാണൊ പാടുന്നതു?
ഇടി മുൻപായാലും പിൻപായാലും ,
മിന്നൽ വന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും
മഴ ഓടിയെത്തുന്നു
രാവിൻ മരണത്തിൽ
കരിന്തിരി പടർത്തിയ കറുപ്പിന്നിടയിലൂടെ
ഒളിഞ്ഞു നോക്കുന്ന രവിയ്ക്കെന്തേ
മേഘമാലകളുടെ തുടിപ്പു
കാണാനാകുന്നില്ല?
മൂടൽമഞ്ഞിനു കൂട്ടായെത്തുന്ന
മ്ലാനത നിറഞ്ഞ
പുലരിയുടെ മുഖത്തിനെന്തേ
തുടിപ്പേകാനായില്ല?
മരിയ്ക്കുന്ന ദിവസം
മിഴിച്ചു കാട്ടിയ വെയിലിന്റെ
നാളങ്ങൾക്കെന്തു വിങ്ങൽ!
സായംസന്ധ്യയടുത്തേയുള്ളൂ
ഇതാ വരുന്നു മഴ വീണ്ടും ഗമയോടെ.
തുള്ളിത്തുള്ളിക്കൊണ്ട്
വിടരുന്നഗന്ധങ്ങൾക്കിടയിലൂളിയിട്ടു
എനിയ്ക്കു തോന്നുമ്പോൾ
ഞാനെത്തുമെന്നോതിക്കൊണ്ട്……..

2 Responses to “മഴയുടെ ഗമ!”

  1. sreejithariyallur

    nalla kavitha…pakshe “ravi”kkenthe enna vaakku maattiyaal nannaayirunu…!

  2. Jyothi

    athoru change nuvENti ittathaa….aruNan ennaakkaam..sooryan ennaakkaam…nandi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *