അക്ഷരക്കളികള്‍…തുടരുന്നു

Posted by & filed under കവിത.

നയിച്ചിടാനാളുകളുണ്ടസംഖ്യം
ധരിയ്ച്ചിടാന്‍ ത്രാണിയെനിയ്ക്കതില്ല
കരുത്ത കാകന്നു കുലിച്ചു നല്ല
വെളുത്ത കൊക്കായ് വരുവാന്‍ പ്രയാസം.

ഇഷ്ടര്‍ക്കു തമ്മില്‍ പറയേണ്ടതായി-
ട്ടൊട്ടുണ്ടു കാര്യങ്ങള്‍, പഠിച്ചിടാനും,
കഷ്ടം ധരിയ്ക്കേണ്ട ,ശരിയ്ക്കെനിയ്ക്കു
വ്രറ്ത്തങ്ങള്‍ പോലും ഹ്രുദി തോന്നുകില്ല!

കയ്കൊട്ടിക്കല്ലി മൂലമിന്നെനിയ്ക്കു
കൈവന്നില്ലിവിടെക്കടന്നിടാനായ്
വൈകേ നേരമൊരിത്തിരി വീന്ണു കിട്ടി
കൈവച്ചിട്ടൊന്നു പോവുകയാണു ഞാനും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *