ശവപ്പറമ്പുകൾ

Posted by & filed under കവിത.

അങ്ങാടികളെ നമുക്കിനി ശവപ്പറമ്പാക്കാം

കാത്തിരിയ്ക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക്

മനസ്സിൽ അഗ്നിയുമായെത്തുന്നവരെ

ഒരു പിടിക്കനലിനായി

മാഫിയകളുടെ കരാളഹസ്തങ്ങൾ

മുറുകെപ്പിടിച്ചിരിയ്ക്കുന്ന ഫണലുകളിലൂടെ

നമുക്കു ചോർത്താമല്ലോ ഇന്ധനത്തെ

ഖാണ്ഡവദഹനവുമാകാം

കടലാസുകൾ കഥ പറഞ്ഞോട്ടെ

കഥകേട്ടു ഉടുതുണി മുറുക്കി വിശപ്പു മറന്ന്

ജനം ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ

ഉറങ്ങാൻ മണ്ണെണ്ണ  വിളക്കിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ?

ഉണർന്നവനും ഓർമ്മിയ്ക്കാനിടയില്ലല്ലോ

മുനിഞ്ഞുകത്തുന്ന മണ്ണെണ്ണ വിളക്കുകൾ

പരത്തിയ പ്രകാശങ്ങളെ

നമുക്കഭിമാനിയ്ക്കാം നേട്ടങ്ങളിൽ

രാജ്യം പുരോഗമിയ്ക്കുകയണല്ലോ?

One Response to “ശവപ്പറമ്പുകൾ”

  1. PrabhanKeishnan

    കണ്ണടച്ചിരുട്ടാക്കുന്ന മേലാളന്മാര്‍ക്ക്….
    – ആശംസകള്‍..!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *