ഒരുത്തരം

Posted by & filed under കവിത.

കരത്തിനുണ്ടോ കഴിയുന്നു മോദാല്‍
മനസ്സു ചിന്തിപ്പതു വാര്‍ത്തെടുക്കാന്‍
തനിയ്ക്കു പിന്നെപ്പറയാമതെല്ലാം
എനിയ്ക്കു തെല്ലൊന്നതു മുട്ടു തന്നെ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *