ജീവിതം ധന്യം

Posted by & filed under കവിത.

വിരുന്നുകാര്‍ വന്നിഹ തെല്ലുനേരം
ഇരുന്നുപോകുന്നൊരു വേള പങ്കിടും
ഒരല്പ നേരത്തിലെ സൌഖ്യ ദു:ഖം,
അതത്രെ ധന്യം!ശരിയായ ജീവിതം!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *