അനുരാഗം

Posted by & filed under കവിത.

ചഞ്ചലാക്ഷിയുടെ ചന്തമേറിടും
ചില്ലിയോ,ചടുല ലാസ്യഭാവമോ?
ചന്തമൊട്ടവളു കൂട്ടുവാന്‍ തൊടും
ചാന്തുപൊട്ടതിലോ, വീനുപോയ് ഭവാന്‍?

One Response to “അനുരാഗം”

  1. എന്റെ ഉപാസന

    ചില്ലിയോ…
    അതെന്താ..?
    🙂
    ഉപാസന

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *