സ്വപ്നമഞ്ചാടികൾ

Posted by & filed under കവിത.

ജന്മദിനാശംസകൾ മകനേ..

കടന്നുപോയ വർഷങ്ങളിലായി

നീ പെറുക്കി വെച്ച

സ്വപ്നത്തിന്റെ  മഞ്ചാടിക്കുരുക്കളുടെ എണ്ണം

എന്നെ ഒട്ടും തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

കാരണം നീ പെറുക്കുന്ന ഓരോ മഞ്ചാടിക്കുരുവും

ഞാൻ കണ്ടുവല്ലോ?

അവ പെറുക്കിയടുക്കിവെയ്ക്കുന്നതിലെ

നിന്റെ ശ്രദ്ധയും.

അറിയാം പലരുടെയും  കണ്ണിലവ

വെറും നിറമിയന്ന മഞ്ചാടിയാവാം

പക്ഷേ അവയുടെ വില

അമ്മയ്ക്കറിയാനാവും

പെറുക്കാനും അടുക്കാനും

ഞാൻ തന്നെയാണല്ലോ പ്രോത്സാഹനം തന്നതും.

എണ്ണം കൂടും തോറും കനം കൂടുന്നതുമറിഞ്ഞു

അനക്കം കൂടുമ്പോൾ സ്ഥാനം മാറുന്നതും

എല്ലാം വളർച്ചയുടെ ലക്ഷണം തന്നെ.

നിറയാൻ കാത്തിരിയ്ക്കുകയാണ്

തുളുമ്പാത്ത നിറകുടം കാണാൻ…

One Response to “സ്വപ്നമഞ്ചാടികൾ”

  1. Bhagavathy

    കാത്തിരിയ്ക്കുകയാണ് ഞാനും
    തുളുമ്പാത്ത നിറകുടം കാണാൻ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *