കുറെ സംശയങ്ങള്‍

Posted by & filed under കവിത.

1.
കണ്ണടച്ചാലിരുട്ടകുമെങ്കിലോ
കണ്ണടയ്ക്കണമോയിരുട്ടെത്തുന്‍പോള്‍?
വന്നിടുന്നിതു കണ്ണടച്ചീടാനോ?
കണ്‍ തുറക്കൂ,വരേണ്ടാ‍യിരുട്ടെങ്കില്‍!

2.
ഉറങ്ങുവതെന്തിതു ഉണരാനാണോ?
ഉണരുന്നതുറങ്ങുവതിനല്ല, നൂനം!
ഉണരലുമുറക്കവുമൊരുപോലെയല്ലഹേ!
ഉണരൂ,ഉറക്കമൊരു തുടക്കമതാക്കി മാറ്റൂ!

3.
മഞ്ഞുരുകിയതു ജലമെന്നു പക്ഷം,
ജലമുറച്ചതു മഞ്ഞെന്നു വേറെ പക്ഷം,
മഞ്ഞും, ജലവും പ്രക്രുതി തന്റെ ശില്പം,
ധന്യം, അവസരയോജ്യമാര്‍ന്ന വേഷം!

One Response to “കുറെ സംശയങ്ങള്‍”

 1. എന്റെ ഉപാസന

  kaThinamaaya chOdyaNGaL ozhivaakkoo
  jyOthi.
  chinthakaL koLLaam
  🙂
  upaasana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *