മുഹുരാത് ട്രേഡിംഗ്

Posted by & filed under കവിത.

ഓഹരിക്കച്ചവടമെനിയ്ക്കിതിന്നെ-
ന്നോമലേ,ഹരമതായി വന്നിതോ
വീടിതൊന്നു പുതുതായി വാങ്ങുവാന്‍
ഓടിടും ശകടമൊന്നു വാങ്ങിടാന്‍,

ഏറെ നാള്‍ മനസ്സില്‍ വളര്‍ത്തിഞാന്‍
കാര്യമായി നിനച്ചു വെച്ചൊരീ-
ജോലിയിന്നിതില്‍ ജയിച്ചുവെങ്കിലോ
വേല വേറേയെനിയ്ക്കു വേണ്ടെടോ!

ആയിതിന്നു മുഹുര്‍ത്ത നേരമോ-
ടേവരും ഒരു തുടക്കമായ് ‘മുഹു-
രാത്‘ ട്രേഡിംഗ് നടത്തിവന്നിടും
നേരമാണിതു, തുടക്കമെന്റെയും!

ഓഹരിക്കച്ചവടത്തിനു തുടക്കമിടുന്ന ഒരുവന്റെ വിചാരധാര.

One Response to “മുഹുരാത് ട്രേഡിംഗ്”

  1. ശ്രീലാല്‍

    Good.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *