ഇലകൾ പച്ച, പൂക്കൾ മഞ്ഞ

Posted by & filed under കവിത.

മേടപ്പിറപ്പെത്താൻ കാത്തുനിൽക്കാതെ

കൊന്നകൾക്കു പൂക്കാൻ ധൃതി.

പച്ചപ്പു തേടിയെത്തിയവർക്കെന്തേ

മഞ്ഞയെ ഉൾക്കൊള്ളാനാകുന്നില്ലേ?

ആശയെ  ഉണർത്താൻ  വന്നെത്തുന്നവ,

ആശങ്കകൾക്കും കാരണമാവുന്നോ?

എനിയ്ക്കും  മഞ്ഞയെ പേടി, കാരണം

മരണത്തിന്നും ഭീകരതയ്ക്കും

രോഗത്തിനും ലോലചിത്തന്നും

മഞ്ഞ മേലങ്കിയാണല്ലോ പലപ്പോഴും കാണപ്പെടുന്നത്.

അസൂയ വളം വയ്ക്കുന്ന

വഞ്ചനയുടെ നിറവും മഞ്ഞ തന്നെ

അപകടത്തിന്റെ ചുവപ്പിനെ

അരികിലേയ്ക്കെത്തിയ്ക്കാനും

മഞ്ഞ മടിയ്ക്കുന്നില്ല.

കൊന്നപ്പൂവേ ..നീ ക്ഷമിച്ചാലും

ഹരിതാഭ നിറയ്ക്കുന്ന ഐശ്വര്യവും തേടി

പുതുമയുടെ, ആരോഗ്യത്തിന്റെ വഴിതേടി

പ്രകൃതിയുടെ മടിത്തട്ടിൽ

ഞങ്ങളൊന്നിരുന്നോട്ടേ!

ജീവന്റെ പച്ചനിറവുമായി പ്രകൃതി നിന്നോട്ടെ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *