അനുഭവമഹാസമുദ്രം

Posted by & filed under കവിത.

ഗുരുവൊരുമഹാസമുദ്രം, അതിവിശാലം മനസ്സില്‍
അറിവതു തേടിയെത്തുന്നവനിതെന്നും ഹാ!പ്രാപ്യം!
അറിവുപങ്കിട്ടു നല്‍കാന്‍, അതിനതില്ലിന്ന നേരം,
അതു തുറന്നേ കിടപ്പൂ!അറിവോ‍ര്‍ മുങ്ങിക്കുളിപ്പൂ!

അലകളെങ്ങും അടിയ്ക്കാം, അകലെ കൊണ്ടങ്ങു പോ‍കാം
അതുനിനച്ചെന്തു പേടി?, യറിവതുണ്ടല്ലൊരക്ഷ!
അറിവതിന്‍ മുന്നിലെങ്ങുംഅടിയറക്കാരിതേറെ
ഗുരുവിനെത്തേടിവന്നോര്‍ ക്കതിനതില്ലല്ലൊ സ്ഥാനം!

ഗുരുവിനെത്തേടൂ നിങ്ങള്‍, ഗുരുവതല്ലൊ സമസ്തം
ഗുരുവതല്ലൊ നിന്‍ ദൈവം, ഗുരുവതല്ലോയിഭൂമി!
ഗുരുവതല്ലോ നിന്‍ കൂട്ടര്‍, ഗുരുവതല്ലോപ്രബുദ്ധര്‍,
ഗുരുവതുണ്ടല്ലൊയെങ്ങും അനുഭവം ഗുരുവോര്‍ക്ക!

2 Responses to “അനുഭവമഹാസമുദ്രം”

 1. ഹരിത്

  ഗുരു സാക്ഷാല്‍ പരബ്രഹ്മം….
  കൊള്ളാം.

 2. മന്‍സുര്‍

  ജ്യോതിര്‍മയം…

  മനോഹരം…. നല്ല ചിന്ത

  മികച്ചത്‌….

  ഗുരുവിനെത്തേടൂ നിങ്ങള്‍, ഗുരുവതല്ലൊ സമസ്തം
  ഗുരുവതല്ലൊ നിന്‍ ദൈവം, ഗുരുവതല്ലോയിഭൂമി!
  ഗുരുവതല്ലോ നിന്‍ കൂട്ടര്‍, ഗുരുവതല്ലോപ്രബുദ്ധര്‍,
  ഗുരുവതുണ്ടല്ലൊയെങ്ങും അനുഭവം ഗുരുവോര്‍ക്ക!

  നന്‍മകള്‍ നേരുന്നു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *