ഇഷ്ടങ്ങള്‍, അനിഷ്ടങ്ങള്‍

Posted by & filed under കവിത.

കനിഞ്ഞ വാക്കു, അണിഞ്ഞ നോക്കു,
തികഞ്ഞ ബുദ്ധി, വിടര്‍ന്ന നേത്രം
ഉറച്ച മോഹം, നനുത്ത ശബ്ദം
തുറന്ന ഹ്രുത്തു, ഇതാര്‍ക്കുമിഷ്ടം!

കറുത്ത വാക്കു, അറപ്പു നോക്കു
വളഞ്ഞ ബുദ്ധി,തുറിപ്പു നേത്രം
പുഴുത്ത മോഹം, മുഴുത്ത ശബ്ദം
അടഞ്ഞ ഹ്രുത്തിന്നിതാര്‍ക്കിതിഷ്ടം?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *