നവവത്സരാശംസകൾ

Posted by & filed under കവിത.

വരിക പുതുവർഷമേ, സ്വാഗതമോതുന്നു ഞാൻ
തരികയിനിയുമൊരവസരവും കൂടി
പലതും ചെയ്തീടാനായ് കൊതിച്ചു, കഴിഞ്ഞില്ലെ-
ന്നറിയുന്നൂ ഞാൻ, തിരുത്തീടുവാൻ ശ്രമിയ്ക്കട്ടേ!

മനസ്സിൻ പടിവാതിലൊന്നിലായ് ദിനങ്ങൾ തൻ
കണക്കു കുറിയ്ക്കുമ്പോളോരോരോ ദിനത്തെയും,
എനിയ്ക്കു നല്ല ദിനമെന്നൊന്നു കുറിയ്ക്കണം,
ശരിയ്ക്കും പുതുവർഷദിനത്തിൻ തുടക്കമായ്.

എതിർക്കാൻ കഴിയണമെന്നിലെ ദൂഷ്യങ്ങളെ,
അടക്കാൻ കഴിയണം ദേഷ്യത്തെ, യസൂയയെ
നിലത്തു വീണീടുമ്പോളെഴുനേറ്റിടാൻ ശക്തി
യെനിക്കു ലഭിയ്ക്കണം, നല്ലൊരാ ദിനങ്ങളിൽ.

പുതുവർഷമേ നൽക നന്മമാത്രമെൻ മിത്ര-
മിവരെല്ലാർക്കും, സുഖസമൃദ്ധി, സന്തോഷവും
വിരിയട്ടെ സൌഹൃദപ്പൂക്കളും, സ്നേഹത്തിന്റെ
നിറമുൾക്കൊണ്ടിട്ടെന്നും സുന്ദരമായീടട്ടെ!.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *