മഴയെ പ്രതീക്ഷിച്ച്…

Posted by & filed under കവിത, Uncategorized.

“ആകാശം തൊട്ടേ“ എന്നു വിളിച്ചു പറയുന്ന

കെട്ടിടങ്ങൾക്കു പുറകിൽ, മുകളിൽ,

“ ഞാനിതാ കൊണ്ടു വരുന്നൂ മഴയെ“,

എന്നു വിളിച്ചോതി കരിമേഘക്കൂട്ടങ്ങൾ.

എനിയ്ക്കു വിശ്വാസമായില്ല,

“കൊതിപ്പിയ്ക്കല്ലേ?“ ഞാൻ പറഞ്ഞു.

“ സത്യമായും, കൊണ്ടുവരാം..”

പിന്നെയും പറഞ്ഞപ്പോൾ

ഒരിത്തിരി മോഹം,

മേഘം പോലെന്നിൽ ഉരുണ്ടുകൂടാൻ തുടങ്ങി.

പെട്ടെന്നാ വന്നത്…ഒരു മഴമേഘക്കാറ്റ്.

എനിയ്ക്കു ദേഷ്യം വന്നപ്പോൾ

ഒരു തലോടലായി കുളിർമ്മ തന്നെന്നെ ആശസിപ്പിയ്ക്കുന്നോ?

ഒന്നു കണ്ണടച്ചു തുറന്നപ്പോൾ

തെളിഞ്ഞ മാനം എന്നെ നോക്കി കളിയാക്കുന്നുവോ?.

ഇനിയും വരാറായില്ല, അല്ലേ?

സാരമില്ല, , കാത്തിരിയ്ക്കാം…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *