മകനേ നിന്നോടായി…

Posted by & filed under പരിഭാഷകൾ.

Happy Birthday dear son Harish Shankaran
മകനേ നിന്നോടായി…( My Translation attempt )
MOTHER TO SON (Langston Hughes)

Well, son, I’ll tell you:
Life for me ain’t been no crystal stair.
It’s had tacks in it,
And splinters,
And boards torn up,
And places with no carpet on the floor-
Bare.
But all the time
I’se been a-climbin’ on,
And reachin’ landin’s,
And turnin’ corners,
And sometimes goin’ in the dark
Where there ain’t been no light.
So, boy, don’t you turn back.
Don’t you set down on the steps.
‘Cause you finds it’s kinder hard.
Don’t you fall now-
For I’se still goin’, honey,
I’se still climbin’,
And life for me ain’t been no crystal stair.

Langston Hughes

പറഞ്ഞീടട്ടേയെന്റെ മകനേ നിന്നോടായി,
ട്ടറിക, യൊരിയ്ക്കലും ജീവിതം സ്ഫടികത്തിൻ
പടവിൻ സമം സ്നിഗ്ദ്ധമല്ലെന്നുള്ളൊരു സത്യം.
അവിടെ മുള്ളാണികളുണ്ടാവാം, കുപ്പിച്ചില്ലും,
പൊളിഞ്ഞു പൊട്ടീടിന പലകക്കഷ്ണങ്ങളും
മകനേ , പലേടത്തും നിലമൊക്കെയും നഗ്ന-
മറിക, വിരിച്ചില്ല കംബളമെന്നും വരാം.

എങ്കിലുമെല്ലായ്പ്പോഴും , പറയാൻ കഴിയുന്നു,
ഉന്നതങ്ങളെത്തേടി, നേടിയും, ഇടയ്ക്കുള്ള
തിണ്ണകൾ താണ്ടിച്ചെറു വളവുതിരിവുക-
ളൊന്നൊന്നായ് ക്കടന്നു ഞാൻ, ഇത്തിരിപോലും വെട്ടം
വന്നിടായിടങ്ങളെപ്പിന്നിലാക്കിയെന്നതും.

അതിനാൽ മകനേ ഞാൻ പറഞ്ഞീടുന്നു ,ചെറ്റും
തിരിഞ്ഞു നോക്കീടായ്ക, പിന്നോട്ടു ചരിയ്ക്കാക.
മനസ്സിൽക്കാണുന്നു ഞാനറിക, താഴോട്ടേയ്ക്കാ-
യിറങ്ങാൻ നിനക്കേറും വിഷമമെന്നുള്ളതും
മകനേ, വീഴൊല്ല നീ താഴോട്ടാ, യിപ്പോഴും ഞാൻ
കയറുന്നെന്നോമനേ, കയറാനിനിയേറെ.
ഒരുവേളയും ജീവിതത്തിന്റെ പടവുകൾ
സ്ഫുടമായിരുന്നില്ല, പറയുന്നിതാ വീണ്ടും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *