കവിതയൊഴുകും വഴി-5

Posted by & filed under കവിത.

വസ വസയും, വിജനേ ബതയും യാമി യാമിയും

rithu

“ വസ വസ “ യൊഴുകവേ മനം തുടിയ്ക്കുന്നു, നള-
വ്യസനവുമിനി മാറും സമയമിങ്ങെത്തുമല്ലോ
ഋതുപർണ്ണ സവിധേ ബാഹുക, നീയെത്തുമ്പോൾ
ഇതുവിധം കരുതിയോ, കദനം മറക്ക നീ.

aadi

 

“വിജനേ  ബത” നീ കരയുന്നതെന്തിന്നായി-
ട്ടിനി നല്ല നാളുകളിങ്ങണയുമല്ലോ വേഗേന
അഴൽനിറഞ്ഞീടുമൊരാ മുഖമെന്റെ മനസ്സിലും
നിഴൽ വിരിയ്ക്കുന്നതോർത്താൽ നളസൃഷ്ടി മനോഹരം!

sudevan

“യാമി യാമി” മനസ്സിലെത്താളമായീ സുദേവനെ-
ക്കാണവേ, കഥയ്ക്കു മിഴിവേറിടുന്നല്ലോ
വാരിയർ തൻ ഭാഷയും കഥയും പാത്രസൃഷ്ടിയും
നാളു തോറും മോദമേറ്റും കാഴ്ച്ച താനല്ലോ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *