നമുക്കു പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കാം…

Posted by & filed under Uncategorized.

കഥയും കവിതയും പറയുന്ന ഗിരീശൻ ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ മനസ്സിൽ വർണ്ണങ്ങൾ ചാലിച്ചപ്പോൾ…..

പുറം ലോകത്തിൻ നിറം മാറ്റങ്ങൾ മനസ്സിലും
വിതുമ്പൽ സൃഷ്ടിച്ചിടും വേളകൾ സുലഭമായ്
നിറങ്ങൾ പ്രകൃതിയെപ്പട്ടുടുപ്പിക്കും, പച്ച-
യണിഞ്ഞീടുമ്പോളവൾക്കെത്ര സൌന്ദര്യം, വശ്യം!

മനുഷ്യമനസ്സിലെ സ്വപ്നങ്ങൾ പച്ചപ്പിനു
കൊതിയ്ക്കുന്നല്ലോ, കാണ്മൂ വിടരും മുഖങ്ങളിൽ
എനിയ്ക്കിഷ്ടമെപ്പോഴും പ്രകൃതീ നിനക്കൊത്തു
ചരിയ്ക്കാനെന്നോതുന്നോ ചിരിയ്ക്കും മുഖങ്ങളാൽ .

മാറുന്ന പ്രകൃതി തൻ ഭാവങ്ങൾ കാൺകെ മനം
തേടുന്നൂ, കൊതിയ്ക്കുന്നു, ഭയന്നീടുന്നൊപ്പമായ്
ഹരിതനിറം മാറി പ്രകൃതിയുണങ്ങുന്നോ
കരിഞ്ഞീടൂന്നോ, കരഞ്ഞീടുന്നോ കാടും കൂടെ?

മനുഷ്യൻ തിരക്കിട്ടു കീഴടക്കീടും നേരം
നശിയ്ക്കും പ്രകൃതിയെക്കാണുവാൻ മറന്നീടും
ഒടുക്കം നാശത്തിന്റെ വക്കിലായ് നിന്നീടുമ്പോൾ
നടുക്കം, നഷ്ടപ്പെട്ട നിറത്തിൻ കരിക്കോലം.

മനസ്സു തുറന്നുള്ളിൽ, വിരിയും വർണ്ണങ്ങളെ
നമുക്കൊന്നുൾക്കൊള്ളാനായ് ശ്രമിയ്ക്കാം, തിരിച്ചവ
തരുന്നോരനുഭൂതി പകർത്താം, പ്രകൃതിയെ
നമുക്കു സ്നേഹിച്ചീടാൻ പഠിയ്ക്കാം വീണ്ടും വീണ്ടും.

2 Responses to “നമുക്കു പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കാം…”

  1. സുധി

    പ്രകൃതിയെ
    നമുക്കു സ്നേഹിച്ചീടാൻ പഠിയ്ക്കാം

  2. സുധി

    പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കണമല്ലോ.!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *