മഹാത്മാവിൻ വഴികളിൽ…

Posted by & filed under Uncategorized.

“ഏതു മാറ്റമീ ഭൂവിൽക്കാണുവാൻ കൊതിപ്പൂ നീ

മാറുക  നീ താൻ അതായെ“ന്നോതും മഹാത്മാവേ!

മാറ്റങ്ങൾ നടക്കുന്നിതെപ്പൊഴും പറയുമോ

ആറ്റിലെ ജലത്തുള്ളിയൊറ്റയ്ക്കെന്തു ചെയ്തീടും?

 

“ശക്തി നിൻ ശരീരത്തിൻ കഴിവല്ലജയ്യമാം

ഇച്ഛയാൽ വരുന്നതെ’ന്നോതിടും മഹാത്മാവേ !

കെട്ടിടും മനഃശക്തി തൻ കനൽ ജ്വലിപ്പിയ്ക്കാൻ

എത്തുന്നില്ലാരും, തനിച്ചെന്തു ചെയ്തിടാനാകും?

 

“ഗൌനിയ്ക്കാതിരുന്നോട്ടെ, കളിയാക്കട്ടേ, യുദ്ധം

ജയിയ്ക്കും നീ താൻ “ എന്നു ചൊല്ലിയ മഹാത്മാവേ!

നിലത്തു വീണല്ലോ, കൈ പിടിച്ചിട്ടെഴുന്നേൽ‌പ്പി-

ച്ചെനിയ്ക്കു ധൈര്യം തരാൻ ആരുമില്ലല്ലോ ചുറ്റും?

 

“സഹിഷ്ണുതയോലുന്ന വിധത്തിൽ നിനക്കാവും

കുലുക്കാനീലോകത്തെ” യോതി നീ മഹാത്മാവേ!

എനിയ്ക്കു കാട്ടിത്തന്ന മാർഗ്ഗങ്ങൾ വൃഥാവിലെ-

ന്നറിയുന്നേരമടഞ്ഞീടുന്നെൻ വഴികളും.

 

“ ചിന്ത തൻ ഫലമല്ലോ മനുഷ്യൻ അവനെന്തു

ചിന്തിച്ചീടിലുമാകു” മെന്നോതും മഹാത്മാവേ!

ചിന്തകൾ തകർക്കുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ പേറുന്നേര-

മെന്തുചെയ്യണമറിഞ്ഞീടാതെ കുഴങ്ങുന്നു.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *