അതിരാണെവിടെയും

Posted by & filed under Uncategorized.

അതിരാണെവിടെയും സ്ത്രീത്വമേ നിനക്കായി

വരകള്‍ ,തിളങ്ങുന്നു നാലുപാടുമെപ്പൊഴും.

ഉരിയാടിടാനായ്ക, വാക്കിനെ വിഴുങ്ങുവാന്‍

കഴിയും നിനക്കതു പണ്ടത്തെപ്പാഠം മാത്രം.

 

അതിരാണെവിടെയുമെന്ന ദുഃഖസത്യത്തിന്‍

നിഴലിന്‍ പിടിയില്‍ ഞാനെന്നെത്താന്‍ മറക്കുന്നോ?

കൊതി തീരാത്ത ബാല്യ-കൌമാര മോഹങ്ങളും

കുഴികുത്തി ഞാന്‍ മൂടി മൌനമായെന്നോര്‍ക്കുന്നു.

 

അതിരാണെവിടെയും സ്ത്രീത്വമേ നിനക്കായി

വരകള്‍ ,തിളങ്ങുന്നു ,നാലുപാടുമെപ്പൊഴും.

 

നിറയൌവനത്തിന്റെ സ്വപ്നങ്ങള്‍ പലപ്പോഴും

ഭയമോടിയെത്തീട്ടു തകര്‍ത്തതോര്‍ത്തീടുന്നു.

പറയാന്‍ മറക്കുന്ന വാക്കുകള്‍ പലപ്പൊഴും

വിധിയായ് മാറീടുന്നുവെന്നതുമറിയുന്നു.

 

അതിരാണെവിടെയും സ്ത്രീത്വമേ നിനക്കായി

വരകള്‍ ,തിളങ്ങുന്നു നാലുപാടുമെപ്പൊഴും..

 

പലതും മാറ്റാന്‍, സ്വയം മാറിടാന്‍ ,കൊതിയ്ക്കവെ

തടയാനെത്തും പല കൈകളെന്നറിയുന്നു

ചിലമുദ്രകളെന്നും മുതുകില്‍ത്തീര്‍ക്കുന്നൊരാ

പ്രഹരങ്ങളെന്‍ ജീവന്‍ പോകുവോളം തങ്ങീടാം.

അതിരാണെവിടെയും സ്ത്രീത്വമേ നിനക്കായി

വരകള്‍ ,തിളങ്ങുന്നു നാലുപാടുമെപ്പൊഴും.

 

അറിയുന്നെല്ലാം പക്ഷേ മൂടിക്കെട്ടിയ വായ

തുറക്കാന്‍ ശ്രമിയ്ക്കവേ നഷ്ടഭീതിയെത്തുന്നു

വരിഞ്ഞു മുറുക്കിയ ചരടിന്‍ ബലം പൊട്ടി-

ച്ചെറിയാന്‍ ശ്രമിയ്ക്കവേ പിന്നെയും കൂടീടുന്നു.

 

അതിരാണെവിടെയും സ്ത്രീത്വമേ നിനക്കായി

വരകള്‍ ,തിളങ്ങുന്നു നാലുപാടുമെപ്പൊഴും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *