സ്മൃതിഗാനം

Posted by & filed under Uncategorized.

അകലത്തങ്ങു മറഞ്ഞൊരു  നേരം

മനമിന്നൊരു കടലായ് മാറി

അക്കടലിൻ തിരകൾക്കൊപ്പം

ഒരു ഗാനം പാടുന്നൂ ഞാൻ

വ്രണിതം , വ്യഥനിറയുന്നേറ്റം

വിരഹാർദ്രം മാമകചിത്തം!

 

അലതല്ലും തിരകളെനിയ്ക്കായ്-

പ്പലതാളമൊരുക്കാൻ നോക്കീ

വരിയൊക്കെ മറന്നൂ പാടാൻ

ഇനിയാവില്ലെന്നുമറിഞ്ഞൂ

 

അറിയാതെയടുക്കാനാകാ-

മകലാൻ പണിയെന്നതറിഞ്ഞു.

 

പല ചിന്തകളെത്തി കുരുക്കാൻ

വലനെയ്തോ ചുറ്റിനുമായി?

കര തേടുവതിന്നു തുടിയ്ക്കും

കടൽ ഭീഷണികേട്ടു മടുത്തോ?

വിടപറയും നേരമറിഞ്ഞൂ

 

ചുമരില്ലിനി, ചിത്രത്തിന്നായ്

ഇനി വയ്യൊരു വട്ടം വീണ്ടും

കരയാനായില്ല കരുത്തും.

 

പതറുന്ന മനസ്സേ , പാഠം

പലതുണ്ടു പഠിയ്ക്കാനായി

ശരിയല്ലിതു തെറ്റുകളാർക്കും

വരുമെന്നതുമോർക്കുകയെന്നും.

പഴി ചാരുകയല്ലെന്നാലും

പല പരിഭവമുണ്ടു മനസ്സിൽ

സമയത്തൊരു മുന്നറിയിപ്പും

തരുവാൻ നീ വന്നില്ലല്ലോ?

 

കരയുന്ന മനസ്സേ മൌനം

തുടരുന്നിതു ശരിയല്ലല്ലോ

ഇനിയെന്നെപ്രതി നീ വീണ്ടും

കുരിശൊട്ടു ചുമന്നീടേണ്ടാ

 

ഇനിയില്ലൊരു മോഹമെനിക്കെൻ

പ്രണയം വിടപറയും നേരം

മമജീവിതമിന്നു നിനയ്ക്കിൽ

സ്മൃതിഗാനം മാത്രം, ശൂന്യം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *