ശരശയ്യ

Posted by & filed under Uncategorized.

ഒരു വര വരച്ചിടൂ, കൂട്ടിനായെത്തിടും

പലരിവിടെ, പലവിധ നിറങ്ങളെ ക്കാട്ടുവാൻ,

ചിതറിടും വാക്കിനാൽ ചിത്രം വരയ്ക്കുവാൻ,

കഥകൾ കേൾപ്പിയ്ക്കാൻ, കവിതയൊഴുക്കുവാൻ.

 

മടിയരുത്  ഹൃദയം തുറക്കാൻ, മടുപ്പിനു

വിട പറയാനും, തുടക്കങ്ങളെപ്പൊഴും

പതിയെയായാലും തുടക്കങ്ങ,ളപ്പുഴു-

പ്പിറവി ശലഭത്തിനനിവാര്യമെന്നപോൽ.

 

വരകൾ പലതിതുവിധമെനിയ്ക്കു ചുറ്റും, വന്നു

നിറയുന്നു,വെൻ നെടുവീർപ്പും കരച്ചിലും,

കുതറിയോടും സ്വപ്നജാലവും,  ബന്ധങ്ങ-

ളറിയാതെ തീർക്കുന്ന ബന്ധനവും,, കഥ-

യറിയാതെയോതുന്ന ജൽപ്പനവും, മൃദു-

കരലാളനങ്ങളും, സ്വാന്തനവും, സ്നേഹ-

മൊഴുകുന്ന വാക്കും, മനസ്സിൽ നിറയുന്ന

ചെറിയൊരാശങ്ക, ഭയം, ഭീതി, ഭക്തിയും

ഹൃദയത്തുടിപ്പും , ദയയും, കരുണയു-

മപമാനവും, വെറുപ്പിൻ കറുപ്പോലുന്ന

കളികളും ഹാ! മൂടിടുന്നെന്നെ,യദൃശ്യമാം

വിരുതു തെളിയു,ന്നിതോ ജീവിതമോർക്കുകിൽ!

 

 

,

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *