കാട്ടുവാത്ത്-മേരി ഒളിവർ (Wild Goose- Mary Oliver)

Posted by & filed under Uncategorized.

 
കാട്ടുവാത്ത്-മേരി ഒളിവർ

നീ നന്മയെഴുന്നവനാകണമെന്നൊന്നുമില്ല,
പശ്ചാത്താപവിവശനായി മരുഭൂമിയിൽ നൂറോളം മൈൽ ദൂരം
നിന്റെ മുട്ടുകാലിൽ സഞ്ചരിയ്ക്കണമെന്നുമില്ല.
അനുവദിയ്ക്കുകമാത്രം ചെയ്യുക,
നിന്റെ ശരീരത്തിലു സ്നിഗ്ദ്ധമായ ആ ചൈതന്യം എന്തുചെയ്യാനിഷ്ടപ്പെടുന്നുവോ
അത് ചെയ്യാനായി മാത്രം.

നിന്റെ ഇച്ഛാഭംഗങ്ങൾ എനിയ്ക്കൊത്തു പങ്കു വയ്ക്കൂ,
ഞാൻ നിനക്കൊത്തെന്റേതും പങ്കിടാം.
ലോകം അതിന്റെ പാട്ടിനു മുന്നേറിക്കോട്ടെ
സൂര്യനും, സ്ഫടികസദൃശമായ മഴത്തുള്ളികളും,
പുൽമേടുകളും, മരക്കൂട്ടങ്ങളും,
പർവ്വതപ്രദേശങ്ങളും, പുഴകളും
പ്രകൃതിദൃശ്യങ്ങളിൽ ഉടനീളമൊഴുകട്ടെ!
ഇതിനിടയിലൊരു കാട്ടുവാത്ത്
സ്വച്ഛനീലിമയാർന്ന ആകാശത്തിന്നുയരങ്ങളിലൂടെ
കൂടണയാൻ പറന്നോട്ടെ!

നീ ആരോ ആകട്ടെ,
എത്രയോ ഏകാകിയാവട്ടെ,
ലോകം മുഴുവനായിത്തന്നെ നിന്റെ സങ്കൽ‌പ്പത്തിനു പാത്രമാകവെ
ഒരു കാട്ടുവാത്തിനെപ്പോലെ
പരുഷമായി, ആവേശപൂർവ്വം നിന്നെ വിളിയ്ക്കുകയാണ്
അചേതനങ്ങൾക്കിടയിലെ നിന്റെ സ്ഥാനത്തെ
വിളംബരം ചെയ്തുകൊണ്ട്.

 

 

“WILD GEESE”
by Mary Oliver

“Tell me about your despair, yours, and I will tell you mine…”

 

You do not have to be good.
You do not have to walk on your knees
For a hundred miles through the desert, repenting.
You only have to let the soft animal of your body
love what it loves.
Tell me about your despair, yours, and I will tell you mine.
Meanwhile the world goes on.
Meanwhile the sun and the clear pebbles of the rain
are moving across the landscapes,
over the prairies and the deep trees,
the mountains and the rivers.
Meanwhile the wild geese, high in the clean blue air,
are heading home again.
Whoever you are, no matter how lonely,
the world offers itself to your imagination,
calls to you like the wild geese, harsh and exciting —
over and over announcing your place
in the family of things.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *