പുതിയൊരു തുടക്കം

Posted by & filed under Uncategorized.

 

 

വരുന്നൂ വിഷു വീണ്ടും , മനസ്സിൽ‌പ്പതിവു പോ-
ലിനിയുണ്ടാകില്ലൊരു കണി തൻ മധുരിമ
തുറക്കും കൺകൾക്കൊന്നേ കണ്ടിടാനുള്ളൂ, ചുറ്റും
പരക്കും വാർത്തയ്ക്കൊന്നേ ചൊല്ലിടാനറിയുള്ളൂ.

രാത്രിയിൽച്ചിലയ്ക്കുന്ന വിഷുപ്പക്ഷി തൻ സ്വനം
നേർത്ത നിദ്രയിൽക്കേൾക്കേ, മനസ്സു പതറുന്നു
പിടയുമമ്മക്കിളിയ്ക്കില്ല നിദ്രകൾ , കാല-
മിതുപോൽ മാറീടുമ്പോഴെന്തു ചെയ്യാനായിടും?

വിത്തില്ല വിതയ്ക്കുവാനെങ്കിലുമഴലിന്റെ
വിത്തുകളാരോ വിതച്ചീടുവാനെത്തീടുന്നു
സ്വസ്ഥതയില്ല, ഹൃത്തിലമ്പരപ്പാണെപ്പെഴി-
ങ്ങെത്തുമെൻ കിടാങ്ങളുമത്തലൊന്നും കൂടാതെ.

കണിക്കൊന്നേ നിൻ മഞ്ഞപ്പൂക്കളിൻ നിറങ്ങളി-
ലിനി നീ ചിരിയ്ക്കേണ്ട,യെന്നോതാൻ കൊതിയ്ക്കുന്നു
എനിയ്ക്കോർമ്മയിലിന്നുമൈശ്വര്യം നീയെന്നാലും
ചതിയ്ക്കുമതേ നിറമെന്ന ചിന്തയെത്തവേ.

പരക്കെച്ചികയുന്നിതാരു നിൻ മിത്രം, തോറ്റൂ,
നിനക്കാവില്ലെന്നൊരു സത്യത്തെക്കണ്ടീടവേ
നടുക്കം മാത്രം ബാക്കി,യെങ്ങോട്ടീ യാത്രയ്ക്കെന്നു
നമുക്കോതുവാനാകാ, ലോകമെത്ര മാറിപ്പോയ്!

എനിയ്ക്കാവതില്ലല്ലോയെതിരേൽക്കുവാൻ,
മനം മടുത്തുള്ളൊരീ നേരം വിഷുവെത്തുമെങ്കിലും.
നമുക്കു കൂട്ടായ് പ്രാർത്ഥിച്ചീടുവാൻ സമയമായ്
തുടക്കമോതീടുവാൻ കൊന്നയെന്നുമെത്തുന്നൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *