അപൂര്‍വ നാണയങ്ങള്‍!

Posted by & filed under കവിത.

പകലിന്‍ വെട്ടം,
പാട്ടിന്‍ മധുരം,
പല പല വട്ടം,
മനമതിലിഷ്ടം!

കനവിന്‍ പൊട്ടും,
മനസിന്‍ കൊട്ടും,
വിരുതതു കാട്ടും,
വില പറയൊല്ലാ!

ഇരുളിന്‍ ദു:ഖം,
ഇണ തന്‍ സ്വപ്നം,
കരുണ പൊഴിയ്കും,
കളി പറയല്ലെ!

വാക്കിന്‍ തൂക്കം,
നോക്കിന്‍ സ്നേഹം,
കാക്കും ദൈവം,
വാക്കിതു സത്യം!

ലാക്കിന്‍ വേഗം,
തോക്കിന്‍ ശബ്ദം,
കേക്കാമാര്‍ക്കും,
കാപ്പതു മര്‍ത്യന്‍.

ഓര്‍പ്പതു പലതും,
ഒത്തതു ചിലതും,
പാര്‍ത്തതു വേറെ,
തീര്‍ത്തിതു നമ്മള്‍!

ആര്‍ത്തിതു നീയും,
കേള്‍പ്പതു ഞാനും,
ഭൂത്തടമിന്നിന്‍,
സൂത്രമിതെന്തോ?

One Response to “അപൂര്‍വ നാണയങ്ങള്‍!”

  1. ഹരിത്

    ആര്‍ത്തിതു നീയും,
    കേള്‍പ്പതു ഞാനും

    നന്നായിട്ടുണ്ട്. കേള്‍ക്കനൊരാളുണ്ടാവുന്നത് ഒരു മഹാഭാഗ്യം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *