വിചിത്രമീ ലോകം!

Posted by & filed under കവിത.

അദ്ഭുതജീവിയെന്നു തോന്നി
നിരത്താണിവനു പ്രവൃത്തിമേഖല
പ്രവാഹമാണല്ലോയിവിടെ
ഇവനു ചുറ്റുമായി.
ഒരാംഗ്യത്തിന്റെ ദൈര്‍ഘ്യം
ഒരു സന്ദേശത്തിന്റെ കൈമാറ്റം
മാത്രം കാത്തു കൊണ്ട്
കെട്ടിക്കിടക്കുന്നവർ
ഇവനു ചുറ്റുമെത്തുന്നവർ പലരും
ഒട്ടേറെ തിരക്കുള്ളവരായിട്ടും
ഇവന്റെ സമ്മതത്തിന്നായി മാത്രം കാത്ത്
വിചിത്രമീ ലോകം!

2 Responses to “വിചിത്രമീ ലോകം!”

  1. shyam sunder

    Upayoghicha cartoon manoharam.Varachathanno?

  2. Jyothi

    no ..taken from net. thankz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *