ബന്ധങ്ങൾ…ബന്ധനങ്ങൾ

Posted by & filed under കവിത.

മുറുകെപ്പിടിയ്ക്കായ്ക,  വേദനിച്ചിടും കൈക-

ളറിയൂ എന്നും ബന്ധനങ്ങൾ വേദന  മാത്രം

അയഞ്ഞു പോകേണ്ട നിൻ കൈകളിന്നറിയുക

അകന്നേ പോകാനതു കാരണമായീടുന്നു

കരഞ്ഞു പിറക്കുന്നു ഭൂവിതിൽ നാമെന്നാലോ

കരയാൻ മാത്രം പിറക്കുന്നതെന്തിനാണാവോ?

ചിരിയ്ക്കാൻ, നടക്കുവാൻ , നിവർന്നു  നിൽക്കാൻ പിന്നെ-

നിനക്കായ്  നീ താൻ തീർത്ത വഴിത്താരകൾ താണ്ടാൻ

ഒടുക്കം കുറ്റം പറഞ്ഞീടുവാൻ വിധി തന്നെ-

പ്പതുക്കെപ്പലവട്ടം, വഴിതെറ്റിടും നേരം

ഒരു വേള ചിന്തിച്ചാൽ സ്വാതന്ത്ര്യം നിൻ ജന്മത്താൽ,

അതിനപ്പുറം ബന്ധനങ്ങൾ ബന്ധത്താലേകി

ഇടവിട്ടായ് നീ കണ്ണുനീരിനോടൊപ്പം ചില

മധുര നിമിഷവും പങ്കിട്ടെന്നാകിൽക്കൂടി

മനുഷ്യാ ദു:ഖം തന്നെ ജീവിതസ്ഥായീ ഭാവ-

മറിക,  കഷായത്തിൻ മേമ്പൊടിയായിച്ചേർക്കും

ഒരു കൊച്ചു ശർക്ക ക്കഷണം സുഖമത്രേ

കുടിയ്ക്കാം കഷായങ്ങൾ മധുരം നുണയാനായ്.

One Response to “ബന്ധങ്ങൾ…ബന്ധനങ്ങൾ”

  1. Dinesanvarikkoli

    കവിത വായിച്ചു..
    ഇനിയുമെഴുതുക…ആശംസകള്‍
    സസ്നേഹം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *