ക്രിസ്തുമസ് ദിനാശംസകൾ!

Posted by & filed under കവിത.

കന്യാമറിയത്തിൻ ചാരത്തു വന്നന്നു

ഗബ്രിയേൽ മാലാഖയോതി

നിന്നെത്തി രഞ്ഞെടുത്തല്ലോ പിതാവിന്നു

ദൈവസുതന്നമ്മയാകാൻ

ബെതലഹേമിൽ ജന്മമേകീ തൊഴുത്തിലായ്

പുൽക്കൂട്ടിൽ പാടിയുറക്കി

പുണ്യജനനമറിഞ്ഞെത്തി കാഴ്ച്ചയും

കൊണ്ടന്നു മൂന്നിടയന്മാർ

തങ്ങൾ തൻ രക്ഷകൻ വന്നെന്നറിഞ്ഞൊട്ടു

സന്തോഷാശ്രുക്കൾ പൊഴിച്ചു

മണ്ണിൽ ദുരിതമനുഭവിയ്ക്കുന്നവർ.

ഭാരം ചുമക്കുന്ന  മർത്ത്യർ,

അധ്വാനിയ്ക്കുന്നവ,നെല്ലാർക്കുമായൊരു

കർത്താവിതത്താണി നീ താൻ

.

ഇന്നിതാ വീണ്ടും വരുന്നല്ലൊ ക്രിസ്തുമസ്

പുണ്യജന്മത്തിന്നോർമ്മ പേറി

കുഞ്ഞാടുകൾക്കൊക്കെ രക്ഷകനായുള്ള

യേശുദേവൻ കഥയോതി

ദൈവസുതനന്നു ജന്മമെടുത്തിങ്ങു

സ്നേഹസന്ദേശം പരത്താൻ

ശാന്തി തൻ പാതകൾ കാട്ടുവാൻ ഭൂമിയിൽ

ദൈവഭയം വളർത്തീടാൻ

നൻമ നിറയട്ടെ ഭൂമിയിൽനമ്മൾക്കി-

ന്നൊന്നായി ഗാഥകൾ പാടാം

ഉണ്ണിയാം യേശുവെക്കണ്ടിടാമന്യോന്യം

ക്രിസ്തുമസ് ആശംസ നേരാം.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *