ജാംബവാൻ

Posted by & filed under കവിത.

 

“ഹനുവിൻ ഇടത്തുഭാഗത്തിനായ് ക്ഷതം വന്നു

ഹനുമാനെന്നായ് മാറി നിന്റെ നാമധേയവും

അഞ്ജനാപുത്രാ, വായുനന്ദനാ നിനക്കാകാ

സ്വന്തമാം ബലം തിരിച്ചറിയാൻ കേട്ടീടുക

പണ്ടു നീ വെറും കൊച്ചു ശിശുവായൊരുകാലം

കണ്ടു സൂര്യനെ വിണ്ണിൽ, പഴമെന്നോർത്തായിടാം

പറിയ്ക്കാൻ , ഭക്ഷിച്ചീടാൻ കുതിച്ചൂ, കുറച്ചല്ല

തികച്ചും മുന്നൂറല്ലോ യോജന മേലോട്ടായി

ഒരൽ‌പ്പം പോലും സൂര്യ  താപമന്നേറ്റില്ലോർക്ക

വിറച്ചു പോയിന്ദ്രനും, ഭയകോപങ്ങൾ മൂലം

ഒടുക്കം വജ്രായുധം വേണ്ടി വന്നല്ലോ നിന്നെ

തടുക്കാൻ, താഴെ വീണു താടിയെല്ലതും പൊട്ടി.

മാരുതപുത്ര! മൂന്നുലോകവും നിന്നച്ഛന-

ന്നാകവേ ചലനമൊട്ടില്ലാതെ സ്തംഭിപ്പിച്ചു

വായുദേവനാം നിന്റെ ജനകൻ മൂലം നിന-

ക്കേകി ബ്രഹ്മാവീ വരം:“ആയുധത്താലേ നിന-

ക്കാകില്ല മരണമതാരൊക്കെ നിനയ്ക്കിലും”

തന്റെ ചെയ്തിതൻ പശ്ചാത്താപത്താൽ ദേവേന്ദ്രനും

തന്നു മറ്റൊരു വരം: “മരണം വരും നിന-

ക്കെന്നു നീ കാംക്ഷിയ്ക്കുമോയന്നുമാത്രമോർക്കുക”

ഇനിയും സന്ദേഹമോ, സമുദ്രം ചാടിക്കട-

ന്നുടനെക്കണ്ടീടുക സീതയെ, നിനക്കാകും.

പത്തു യോജന, പതിനഞ്ചാകാം ചിലർക്കെങ്കിൽ

വൃദ്ധനാമെനിയ്ക്കാകും തൊണ്ണൂറെങ്കിലുമെന്നാൽ

പറ്റുമംഗദൻ, യുവരാജനു നൂറങ്ങോട്ടായ്

പറ്റില്ല തിരിച്ചിങ്ങു ചാടുവാനെന്നോതുന്നു

ഒത്തിടും നിനക്കോർക്കിൽ ദേവിയെക്കണ്ടീടുവാൻ

പത്തല്ലാ, നൂറങ്ങൊട്ടുമിങ്ങോട്ടും ചാടീടുവാൻ

മറ്റൊരാൾക്കാകായതിനെന്നതു മറക്കൊലാ

ഒട്ടു നിൻ ദൌത്യത്തിനായൊരുങ്ങീടുക, വേഗം!“

ജാംബവാൻ , ബ്രഹ്മസുതൻ,തന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കേ

മാരുതി സ്വയം തന്റെ ശക്തി കണ്ടെത്തും നേരം

മാമല പോലെ ദേഹം വളർന്നൂ, മനസ്സില-

ന്നാലങ്കാപുരം മാത്രം ലക്ഷ്യമായ് ഭവിച്ചല്ലോ!

2 Responses to “ജാംബവാൻ”

  1. ഗോപാൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണ

    ഒരു രാമായണ മണം ആസ്വദിച്ചു

  2. Aniyan

    arjuna chinthakalkabhinandanam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *