മഴ വന്നു മഴ വന്നു……

Posted by & filed under കവിത.

പുതു മണ്ണിൻ ഗന്ധവുമായി
മഴ വന്നു മഴ വന്നു
മഴവില്ലിനു ജന്മം നൽകാൻ
മഴ വന്നു, മഴ വന്നു
മലരെങ്ങും നിറയാനായി
മഴ വന്നു മഴ വന്നു
കുളിരെന്നിൽ നിറയ്ക്കാനായി
മഴ വന്നു മഴ വന്നു
ചെറുകാറ്റിൻ മദമോടൊപ്പം
മഴ വന്നു മഴ വന്നു
പുലരിയ്ക്കു തിളക്കം കൂട്ടാൻ
മഴ വന്നു മഴ വന്നു
വയലേലകളുഴുതുമറിയ്ക്കാൻ
മഴ വന്നു മഴ വന്നു
പുതുനാമ്പിനു ജീവൻ നൽകാൻ
മഴ വന്നു മഴ വന്നു
മലമുകളിൽ ഹരിതമണയ്ക്കാൻ
മഴ വന്നു മഴ വന്നു
പുഴകൾക്കു കുണുക്കം കൂട്ടാൻ
മഴ വന്നു മഴ വന്നു
ജലസാഗരമെങ്ങും തീർക്കാൻ
മഴ വന്നു മഴ വന്നു
ജനതയ്ക്കാശ്വാസം നൽകാൻ
മഴ വന്നു മഴ വന്നു

6 Responses to “മഴ വന്നു മഴ വന്നു……”

 1. thabarak rahman

  മഴക്കവിത കൊള്ളാം,
  ഈണം കൊടുക്കാന്‍ ഞാന്‍ ആളല്ല.
  വീണ്ടും എഴുതുക
  സ്നേഹപൂര്‍വ്വം
  താബു.

 2. Bhagavathy

  മഴക്കവിത കൊള്ളാം

 3. ശ്രീ

  മഴ പെയ്യട്ടെ… മണ്ണിലും മനസ്സിലും.

 4. P.M.Ali

  വരണ്ടഭൂമിയില്‍ കനിഞ്ഞുപെയ്തൊരു/ പുതുമഴപോലെ മനം കുതിറ്ക്കുന്നു. എവിടെനിന്നാകാം കുതിച്ചുവന്നെത്തും / കുളിര്‍കാറ്റൊന്നിന്റെ ദയ ഞാന്‍ കാണുന്നു.അലി.

 5. P.M.Ali

  വരണ്ട ഭൂവിതില് കനിഞ്ഞു പെയ്തൊരു
  പുതുമഴപോലെ മനം കുളിറ്ക്കുന്നു,
  എവിടെ നിന്നാകാം പറന്നു വന്നെത്തും
  കുളിറ്ത്തെന്നല് പോലെ പരിമളമ്പോലെ.
  അലി.

 6. Jyothi

  Bhagavathy, Sree, P.M. Ali sir..വളരെ നന്ദി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *